Изграждането на обект е процес при който е много важно да се спазват различните срокове, технологии и последователност на действията.


Подготвителни мероприятия

Подготовката на терена се изразява в почистване на терена и извозване на отпадъци. Насипване на хумусен слой и моделирането му (ако е необходимо).


Засаждане на растителност

Иглолистни и широколистни, вечнозелени и листопадни дървета и храсти, увивна растителност, декоративни треви, многогодишни и сезонни цветя.

Засаждането е процес в който се изкопава дупка, която е по – широка и по – дълбока от съда в които е засадено растението, или балата му. Растението се полага в дупката, като се зарива с почва, която се отъпква и обилно се полива. За да може да се прихване растението, през следващите седмици то трябва да се полива редовно.


Укрепване на растителност

Дейност свързана с укрепване на широколистни и иглолистни едроразмерни дървета, посредством колове,е за да могат те да се развият с ненарушен хабитус под действието на метеорологичните условия.


Затревяване

  • Зтревяване чрез тревна смеска

Преди да се засеят тревните семена, теренът се подравнява финно. Подбира се тревна смеска според изискванията на терена – изложение, вид на почвата, тип на почвата и др.

След засяването на семената по определена посевна норма, теренът отново се заравнява с гребло и се валира. Докато семената покълнат почвата се държи непрекъснато влажна. За получаване на най – добри резултати, засяването се извършва в ранна пролет, късно през лятото или в ранна есен.

  • Затревяване чрез тревен чим

Тревният чим представлява предварително отгледана трева. Този вид затревяване е един от най-бързите,удобни и модерни начини. Предимството му пред засяването на семена е, че има момоентален зелен ефект на затревените площи, а не е необходимо да се чака тревата да покълне, порастне и да се сгъсти, като при затревяването с тревни смески.

Преди да се нареди тревният чим, теренът трябва да се подравни теренът, да се премахват всички малки камъчета, корени, плевели и други и да се валира с градински валяк. Полагането на чимовете се извършва върху равен терен. Полагането започва от най – вътрешната част на градината, навън, като парчетата чим се поставят плътно едно до друго. След полагането, новата тревна площ се полива обилно с вода и се валира два пъти в две перпендикулярни посоки.