Поддръжка на тревния килим

 

Косене на трева.

Косенето влияе върху гъстотата, устойчивостта и дълговечността на тревния чим. Изразява се в регулиране на височината на тревостоя. С това се осигурява по-голям достъп на светлина и въздух до възела на братене (образуване на няколко стъбла от едно растение), с което се постига сгъстяването на тревния килим. При интензивно поддържаните треви не бива да се оставят по – високи от 5-8 см, а екстензивно поддържаните – 10-12 см. Това трябва да се спазва стриктно, особено при продължително влажно време, тъй като тревостоя започва да гние.
При определяне на височината на косене трябва да се имат предвид морфологичните особености на тревите, предназначението на тревните площи и климатичните условия. Преди настъпване на зимата чимът в натоварените площи трябва да бъде нисък 3-5 см.

Честотата на косене трябва да се определя в зависимост от климатичните условия и предназначението, така и от интензивността на поддържането на тревните площи (подхранване, поливане и височина на косене). През влажни периоди с чести валежи, интензивно поливане, ниско косене и редовно подхранване безспорно трябва да се коси по-често и обратното, при засушаване, оскъдно поливане и  по-високо косене – по-рядко.
При нашите условия интензивно поддържаните тревни площи през пролетта трябва да се косят ежеседмично, а през лятото и есента – един път на две седмици. Екстензивно поддържаните тревни площи е рационално да се косят ежемесечно или през месец.

Торене на тревните площи.

Потребността от торене на тревните площи расте с увеличаване  на честотата на косене, при което ежегодно и многократно през вегетацията от почвата се изнасят много хранителни елементи.

 

Честото поливане също е причина за обедняване на коренообитаемия слой, поради измиване на лесно разтворимите хранителни вещества от повърхностните към по – долните пластове. За да се възстанови недостига на елементите, необходимо е ежегодно да се внасят органични и минерални торове.

Видът на торовете и организацията на торeне се определят в зависимост от запасеността (степента на осигуреност) на почвата и от потребностите на различните видове от съответните хранителни елементи.
Тревните площи се торят основно и се подхранват. При основното торене почвата се запасява с хранителни вещества през известен интервал от време.
Фосфорното торене се прилага при бедни на фосфор почви. С него се осигурява добро вкореняване на тревите, стимулира се братенето и се подобрява зимоустойчивоста им.

Калиевото подхранване е необходимо за улесняване на растежа, особено при подрастване на тревостоя след коситба. При азотното торене се подхранват добре тревните площи и се предпазват от заплевяване чрез поддържане на оптималната за ценните паркови треви почвена реакция.
Съотношението между хранителните елементи при  минералното торене е важен въпрос. Целта е системното и комплексно ежегодно подхранване да осигури както оптимална запасеност, така и равновесие между всички хранителни елементи.
Планът за подхранване на тревните площи се разработва и прилага съобразно предназначението им, вида на торовете и торовите норми.

Следва продължение по тема Поливане и механична обработка на тревния килим.

Извършваме поддръжка на обекти. Свържете се с нас.